بنر افتتاحیه و کلنگ زنی

بنر افتتاحیه پروژه

بنر افتتاحیه پارک

بنر افتتاحیه مدرسه