• با خرید اشتراک به تمام فایل های پاویسا دسترسی خواهید داشت.
  • در صورت عدم دانلود در یک روز دانلود ها به روز بعد منتقل نمی شود.
  • شما مجاز به اشتراک گذاری و فروش فایل ها نیستید.
  • هر شب ساعت 24 تعداد دانلود ها صفر و روز جدید آغاز می شود.